ค้นพบจำนวน 82 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ซ.โพธิ์ยายรถตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลนครพัฒน์ 99/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 479 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนจรัญพิชากร ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนจรัญพิชากรอาชีวศึกษา ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ซ.ข้างโรงเรียนชูศิลป์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ถ.มังคุด ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ถ.ชลเฉนียน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการโสภณ ซ.ประตูชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ซ.หอไตร 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ซ.สบเดิม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 ซ.พระเสด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.หมอชุ่ม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.ทวินโลตัส 5 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.หมอพจน์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดบุญนารอบ ซ.ทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสวนป่าน ซ.วัดสวนป่าน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสระเรียง ซ.ธะรามา ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระนคร ถ.พระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดชลเฉนียน(วัดชายคลอง) ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหน้าพระบรมธาตุ ถ.ประตูรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหน้าพระลาน ถ.พระลาน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดโคกธาตุ ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้าวโคตร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดชายนา ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสวนหลวง ซ.ข้างวัดสวนหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเพชรจริก ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดคูพาย ซ.มณฑิรา ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุลมูบีน ซ.ท่านร่ม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเกียรตินคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเดอะทวินโลตัส ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ซ.หน้าวัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช ถ.ท่าชี ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ขนมจีนเส้นสด (แม่แอ๊ด) ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
จันทร์นครสุกี้และภัตตาคาร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ร้านอาหารชาวเรือ ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอพระพุทธสิหิงค์ ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกศาลากลาง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกประตูไชยสิทธิ์ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกนาหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานขนส่งทางน้ำภูมิภาคที่ 4 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอพระอิศวร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอพระพุทธสิหิงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอพระนารายณ์ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสวนหลวง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสวนป่าน ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมสิริธานี 27/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-325277-9
081-9701871
ปุยฝ้าย เกสท์เฮ้าส์ 163/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 086-9407319
ท่าลาดรีสอร์ท 52/2 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-313560
เดอะทวินโลตัส (The Twin Lotus Hotel) 97/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075 323 777
บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน 10/18 ถ.ศรีธรรมโศก 3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-346394
วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 074-345177 075-345967
วัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง