ค้นพบจำนวน 1,249 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาง 188 หมู่1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองมะซาง ตำบลกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างทอง ตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ หมู่5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไทรตำบลหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไก่ต่อ หมู่6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 44/4 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม 1/11 หมู่7 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยายเอม ตำบลอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย หมู่7 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลเกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ หมู่8 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 12 หมู่7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังมะเดื่อ ห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง หมู่5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช หมู่3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล หมู่5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก หมู่1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งน้อย เขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ 62 หมู่8 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเผือก กุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำคีรีวงศ์ หมู่1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนซอ ตำบลบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 19 หมู่1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนใจดี ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคั่นกระได อ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง หมู่8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเก่า บ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา เขาน้อย ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งกระทิง วังก์พง ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง หมู่6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง กม.12 ตำบลอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงนคร ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหูกวาง หมู่5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างแรก 58 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองวาฬ ซ.ป้อมตำรวจ-หนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่เก่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยราช 60 หมู่5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาเจ้า ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพงศ์ประศาสน์ ถ.บางสะพาน-หนองหัดไทย หมู่9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาล้าน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
สถานพยาบาลชีวาศรม 73/4 ซ.บ้านย่า ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลหัวหิน1 ถ.นเรศดำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน 2 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน 222 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลค่ายธนะรัตน์ 124/3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลกองบิน53 135 หมู่5 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 25 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอหัวหิน 1 หมู่10 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ถ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1451 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ประสานงานอพป. ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ท่าเรือ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง