ค้นพบจำนวน 114 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงเข้ หมู่3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก หมู่5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยลึก หมู่3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยข้อง หมู่3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกะปุ หมู่9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระเจ็ด ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดโพธิ์ หมู่1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลาด ถ.สายสุทธิ หมู่7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทาน ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเสน หมู่5 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำรงค์ หมู่3 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่สะท้อน หมู่6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่มะขาม หมู่7 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลบ้านลาด 131 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด ถ.สายสุทธิ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปร่งสลอด ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหัวนา ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดวังบัว ซ.3204 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโรงเข้ ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดดอนกอก ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดจันทาราม ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์เรียง ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองกาทอง ซ.3204 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดกลางเทพนิมิตร ซ.เพชรเกษม ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหาดทราย ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดป่าแป้น ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์กรุ ซ.พบ. 6020 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์ลอย ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเกาะแก้วสุทธาราม ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดใหม่ประเสริฐ ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเขาทะโมน ซ.พบ. 1029 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ถ้ำวัดเขาทะโมน ซ.พบ. 1029 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดท่าศาลารวม ซ.พบ. 3179 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดระหารน้อย ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดศาลาเขื่อน ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดไทรทอง ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดคำหรุ ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดถ้ำรงณ์ ซ.พบ. 1014 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองแก ซ.พบ. 4008 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเนินหนองโสน(วัดเขาเจ้าราม) ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองจอก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดห้วยกวางจริง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
แฟชั่นแฟคทอรี ซ.เพชรเกษม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านแหลมทอง ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหว้า ซ.พบ. 73038 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านไร่โคก ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดดอนกอก ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดจันทาราม ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองกาทอง(ม่วงนิรมิต) ซ.3204 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหาดทราย(เรือนมั่นนิรมิตร) ซ.เทศบาลบ้านลาด 18 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง) ซ.พบ. 6020 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ซ.พบ. 6020 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดใหม่ประเสริฐ(ปุ่นประสิทธิ์) ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดท่าศาลาราม ซ.พบ. 3179 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจบำรุง) ซ.พบ. 3006 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดถ้ำรงณ์ ซ.พบ. 1014 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร) ซ.พบ. 4008 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองแก ซ.พบ. 4008 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย ซ.พบ. 4024 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านมะขามโพรง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลไร่โคก ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลลาดโพธิ์ ซ.3204 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลไร่ส้ม ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลโรงเข้ ซ.พบ. 73038 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านทาน ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านหาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลท่าเสน ซ.พบ. 1029 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง ซ.พบ. 6020 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลตำหรุ ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลห้วยข้อง ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านถ้ำรงณ์ ซ.พบ. 1014 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านไร่ถิ่นน้อย ซ.พบ. 3006 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลหนองแก ซ.พบ. 4024 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านพุตุม ซ.พบ. 5034 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยห้วยลึก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยหนองกระเจ็ด ซ.พบ. 3006 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านท่าแลง ซ.พบ. 4024 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านมะขามโพรง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 1029 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง