ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญ หมู่1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ หมู่8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 11 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอมงาม ตำบลหนองปลาไหล หมู่1 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ หมู่5 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลองค์พระ 308/1 หมู่2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ ถ.เฉลิมรัตน์ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
วัดองค์พระ ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองตาเดช ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดม่วงเฒ่า ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดดงเสลา ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนม่วงเฒ่า ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านดงเสลา ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยตำบลองค์พระ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดถ้ำวังหิน ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดห้วยแม่ระหว่าง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดสมเด็จเจริญ(วัดหนองผักแว่น) ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหินผาแดง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขาหินตั้ง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขาขามสามัคคีธรรม ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองใหญ่เจริญพร ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดห้วยใหญ่ ซ.รพช. กจ. 3001 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขารังวนาราม(วัดห้วยผาก) ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองขอน ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม ซ.รพช. 3001 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดสันติวนาราม ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเพชรสมบูรณ์ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดห้วยหวาย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองสาหร่าย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองขอนเทพพนม ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองจอก ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองปลาไหล ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดถ้ำเขามุสิเลิศชูธรรม ซ.3306 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองหูช้าง ซ.3306 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขามุสิการาม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองไม้เอื้อย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนประชามงคล ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองขอน ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านพยอมงาม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ซ.รพช. 3001 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนเสรี-สมใจ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านเขามุสิ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองผักแว่น ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองขอน ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านพยอมงาม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านโป่งช้าง ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยตำบลหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองปลาไหล ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติวังยาง ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองปรือ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลสถานพระบารมี ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลด่านช้าง (สาขา 2) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3306 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองขอนเทพพนม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง