ค้นพบจำนวน 112 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม หมู่2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองรี ตำบลหนองรี ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำอีซู ตำบลหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม หมู่10 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม หมู่7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องด่าน ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
หอดูดาวเกิดแก้ว ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองสำโรง ซ.รพช. กจ. 6030 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเนินบรรพต(วัดหลังเขา) ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดน้ำลัดยอดสว่างธรรม ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดถ้ำผาวังจันทร์ ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดลำเหยสามัคคีธรรม ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองหมู ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหลุมรังพัฒนา ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองหว้า ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองเตียน ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดเขาวงจินดาราม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดบึงหัวแหวน ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดรัชดาภิเษก ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดเขาพระศรีรัตนาราม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองย่างช้าง ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดบึงหล่ม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดพงษ์ไพบูลย์ ซ.รพช. กจ. 5045 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดพุพรหม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดเสาหงส์ ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดทุ่งกระเพราทอง ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองแดงวนาราม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดวิเศษสุขาราม ซ.รพช. กจ. 5045 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองกระทุ่ม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดวังกุ่ม(วัดเขาล้าน) ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดทุ่งมะสัง ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดทุ่งมะสัง ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดราษฎร์บำรุงวราราม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดรางขาม ซ.รพช. 3146 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดวังเขาแก้วรัตนคีรี ซ.รพช. 3157 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง ซ.รพช. กจ. 6030 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหลังเขา ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านยางสูง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21(บ้านลำเหย) ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองหมู ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านอ่างหิน ซ.3363 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านช่องด่าน ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองเตียน ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านเขาเขียว ซ.3342 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านท่าว้า ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ซ.รพช. กจ. 5045 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านพุพรหม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านเสาหงส์ ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม ซ.รพช. กจ. 5045 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านท่าแจง ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านรางขาม ซ.รพช. 3146 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนวังเขาแก้ว ซ.รพช. 3157 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านหลังเขา ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านลำอีซู ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านไร่เจริญ ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านสามยอด ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านหลุมรัง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยช่องด่าน ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านพุพรหม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรีสาขาบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย(ชั่วคราว) ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ถ้ำเขาลอด ซ.รพช. กจ. 6030 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
ถ้ำวังตะเคียน ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงแรมสวนเปรมปรี ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง