ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทุ่ม ตำบลวังด้ง ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องอ้ายกาง ตำบลลุ่มส่ม หมู่8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดหนองประชุม ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดเขาน้อย ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดเขาคีรีวงศ์ ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดไตรรัตนนาราม ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดไทรโยคมณีกาญจน์ ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดเขาสามชั้น ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดไทรทองพัฒนา ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดเขาน้อยชินราช ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดถ้ำเสือดาว ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดเครือมิตรสันติธรรม ซ.รพช. กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดสามัคคีธรรม ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดหนองขอนเทพมงคล ซ.รพช. กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดลุ่มสุ่ม ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดพุน้อย ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดสมานสามัคคีธรรม ซ.รพช. กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนวัดหนองประชุม ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนหลุงกัง ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ซ.รพช. กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีอนามัยบ้านท่าทุ่ม ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีอนามัยบ้านช่องอ้ายกาง ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ที่ว่าการอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ศูนย์ฝึกเยาวชนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำเบญจรัตน์นคร ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำกระแซ ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำเสือดาว ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำเชลย ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
พงษ์สุดารีสอร์ท ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ไทรโยคริเวอร์วิวรีสอร์ท ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สวนศรีกนกพรรีสอร์ท ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โยโกะริเวอร์แควรีสอร์ท ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
บ้านริมแคว-แพริมน้ำ ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สวนไทรโยค ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แควน้อยรีเวอร์พาร์ค ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ซีแอนด์ซีรีสอร์ท ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แฮปปี้เนสรีสอร์ท ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สายธารรีสอร์ท ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
บ้านผาน้ำรีสอร์ท ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลไทรโยค ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แคมป์ช้างวังโพ ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
หมู่บ้านช้างไทรโยค ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟวังโพ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สายธารไอยรา รีสอร์ท 5/9 หมู่4 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 034532031 0818017706
น้ำใส ไม้สวย รีสอร์ท 63 หมู่4 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 018035706 019037786 099926625
สวนศรีกนกพรรีสอร์ท 149/4 หมู่1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 034591238-40
บ้านริมแคว แพริมน้ำ 96/1 หมู่3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 034561052 034561429 034591071 034591077
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง