ค้นพบจำนวน 105 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วะครึโค๊ะ ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า 5 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนุโพ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกุยต๊ะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วห้าง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แคมป์เดลอคี ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดเอนกสังขร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดเอนกสิงขร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดมหาวันวิเวก ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดอุ้มผางธรรมมาราม ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดพานิชย์นิรมล ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดป่าเซปะหละ ซ.ตก. 1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านไม้กะพง ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งสพท. ตาก 2 ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านกล้อทอ ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านปะหละทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(บ้านเปิ่งเคลิ้ง) ซ.AH123 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้องกุ้ง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านวะครึโค๊ะ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยตำบลโมโกร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านแม่กลองใหม่ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยแม่จัน ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยตำบลแม่ละมุ้ง ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านเปิ่งเคลิ้ง ซ.เกษตร 7 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
จุดตรวจร่วมศอป.รมน. อุ้มผางและสภาตำบล ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ฐานปฏิบัติการรักษาป่าอำเภออุ้มผาง ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ฐานปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 347 ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพ ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หน่วยจัดการที่ดินที่ 4 ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หน่วยควบคุมไฟป่าที่ตก. 2(อุ้มผาง) ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรอุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หน่วยพิทักษ์ป่านุโพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ดอยหัวหมด ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
จุดชมวิวถนนลอยฟ้า ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ถ้ำตะโค๊ะบิ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกธารษน ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอจ่อ ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ่อพุน้ำร้อน ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แก่งตะโคะบิ ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอซู ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกเซปละ ซ.ตก. 1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอเร ซ.ตก. 1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ริมน้ำป่าคารีสอร์ท ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แค้มป์สุขเสถียร ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แม่กลองรีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
กัญญาภัคการ์เด้นรีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
เรือนธรรมชาติ ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ไมตรีรีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
กระท่อมลุงทิน ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านบนดอยรีสอร์ท ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านดาบธรรม ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บุญช่วยแค็มป์ปิ้งทัวร์ ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ภูดอยแคมป์ไซท์ ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สวนเรือนแก้วรีสอร์ท ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านห้วยน้ำเย็น ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
อุ้มผางฮิลล์รีสอร์ท ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านสวนสักรีสอร์ท ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
อิงดอยรีสอร์ท ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ตูกะสูตคอทเทจ ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
เสียงซึงรีสอร์ท ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลอุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านโบราณ ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านโคทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หมู่บ้านกะเหรี่ยง ปะละทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1167-1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1288-1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090-1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง