ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดดอนเจดีย์ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ซ.ตก. 4017 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนอรุณเมธา ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ซ.ตก. 4014 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านชิบาโบ ซ.ตก. 4017 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยซอโอ ซ.1206 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกพาเจริญ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
บ้านดาวประดับ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 055-500906
วนอุทยานน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง