ค้นพบจำนวน 92 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16 ตำบลวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาเก่า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทรัพย์อนันต์ 18 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่สามยอดดอย ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดดอนเจดีย์ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดรวมไทยวนาราม 7 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพบพระเหนือ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพุทธธรรมรวมไทย ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดมอเกอไทย ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ซ.ตก. 4017 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนอรุณเมธา ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ซ.ตก. 4014 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ซ.ตก. 4017 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ซ.ตก. 4007 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนต้นแบบระดับตำบล ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านยะพอ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านมอเกอ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านวาเลย์ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านชิบาโบ ซ.ตก. 4017 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยซอโอ ซ.1206 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 1 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยรวมไทยพัฒนา 6 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 4 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านทรัพย์เจริญ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านยะพอ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านวาเล่ย์ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดตรวจร่มเกล้ามสหมิตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์ประสานงานชลประทาน ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานชั่วคราวสวนป่าช่องแคบ ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานป่าไม้อำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ที่ว่าการอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกป่าหวาย ซ.ตก. 4017 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ ซ.ตก. 4017 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกพาเจริญ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกผ่าถ้ำ ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกนางครวญ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกสายรุ้ง ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
บ้านดาวประดับ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรร่มพระคุณไมตรีจิต ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรลูเธอลัน ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรวันเสาร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 055-500906
วนอุทยานน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง