ค้นพบจำนวน 92 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอแม่สอด 2 ถ.ราชทัณฑ์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เทศบาลตำบลแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลพระวอ มี.ค.-24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ถ.เยลลี่อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดภาวนานิยมาราม(วัดป่าเก่า) ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสักทองวนาราม ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดบุญญาวาส ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสุนทรีกาวาส ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดมณีไพรสณฑ์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดชุมพลคีรี ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนแก้ว ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดอรัญญเขต ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนไชย ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ซอดหน้าด่าน ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดใหม่หนองบัวคูณ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มัสยิดมะดีนะย์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มัสยิดอันซอร์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างวาเลนไทน์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สยามพลาซ่า ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แลนด์แฟร์ช้อปปิ้ง ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างมิตรชัย ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างสรรพสินค้าไทยแสงทองมินิแม็คโคร ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียน ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนแม่สอด ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลจันทรศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอิสลามศึกษา ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลการุณย์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอิสลาม ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สวนอาหารพิมาน ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้องอาหารพรชัย 2 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ร้านกวางตุ้ง ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
บ.กุ้งเผา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หอการค้าจังหวัดตาก ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โครงการวิจัยร่วมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนม. มหิดล ม. อ็อคฟอล์ค ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอด ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ถ.,โรงจักร, ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตากสาขาแม่สอด ถ.,โรงจักร, ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศูนย์บริการอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานกรมบัญชีกลางแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศาลจังหวัดแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ที่ทำการองค์การข่าวประเสริฐสมบูรณ์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เรือนจำจังหวัดแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หน่วยพัฒนาที่ดินแม่สอดที่ 3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานป่าไม้อำเภอแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมอำเภอแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานทนายความจังหวัดแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด ถ.,โรงจักร, ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ ซ.AH1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
บ้านไม้รีสอร์ท ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
บ้านสวนรีสอร์ท ซ.AH1 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมดวงกมล ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมเฟิสท์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมสุวรรณวิทย์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมสยาม ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมพรเทพ ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลพะวอ ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรสมานสามัคคีแม่สอด ถ.,โรงจักร, ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรความหวังแม่สอด ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรแม่สอด ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรพระกิตติคุณแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง