ค้นพบจำนวน 277 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระธาตุผาแดง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอแม่สอด 2 ถ.ราชทัณฑ์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เทศบาลตำบลแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลพระวอ มี.ค.-24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ถ.เยลลี่อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดน้ำดิบ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอยโตน ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศรีรัตนาราม ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่กึ้ดสามท่า ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเชตะวันคีรี ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดมาตานุสรณ์ ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดชัยมงคล ซ.ตก. 4096 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไทยสามัคคี ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดวังแก้ววนาราม ซ.ตก. 07025 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดถ้ำอินทนิล ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดโพธิคุณ(วัดห้วยเตย) ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยแก้ว ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเวฬุวัน ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยยะอุเหนือ ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดใหม่คำมา ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตุศิริมงคล ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ปะเหนือ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดฐิตราม ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดหนองบัวบูรพา ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดภาวนานิยมาราม(วัดป่าเก่า) ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสักทองวนาราม ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดบุญญาวาส ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสุนทรีกาวาส ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดมณีไพรสณฑ์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดชุมพลคีรี ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนแก้ว ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดอรัญญเขต ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนไชย ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ซอดหน้าด่าน ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตดอยหัวฝาย ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดชลประทาน ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดใหม่หนองบัวคูณ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระไก่ ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดนักบุญเทเรซา ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไทยวัฒนาราม ถ.มิตรไมตรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนมูล ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไตรรัตนาราม ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดท่าสายโทรเลข ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเชตพน ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศรีเกิด ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดอมราวดี ซ.ตก. 07022 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศรีบุญเรือง ซ.ตก. 07024 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนแก้ว ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ตาว ซ.ตก. 07024 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1090 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่กุเหนือ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเกตุแก้วบูรพา ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดใหม่สุวรรณ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศิลาลาด ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอยพระธาตุ ซ.ตก. 07024 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแดอาณาเขต ซ.ตก. 07019 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดปูเต้อ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยผักหละ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยไม้แป้น ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสุวรรณบรรพต ซ.ตก. 07019 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยมหาวงก์ ซ.ตก. 07019 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเจดีย์โคะ ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มัสยิดมะดีนะย์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มัสยิดอันซอร์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แม่เมยซิตี้ ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างวาเลนไทน์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สยามพลาซ่า ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แลนด์แฟร์ช้อปปิ้ง ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างมิตรชัย ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างสรรพสินค้าไทยแสงทองมินิแม็คโคร ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านโกกโก้ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านปูแป้ ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง