ค้นพบจำนวน 74 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ้มโล๊ะ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยนกกก ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเรกะติ ตำบลแม่อุสุ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เลโค๊ะ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวะโดรโกร ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านมอทีทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีจือหล่อคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีคุคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีโบะคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านตะพิเดอ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านตะโป๊ะปู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านซอแขระกา ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกาหม่าผาโด้ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่สะเปา ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่สองน้อย ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่นิล ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่เหว่ย ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเซหนะเดอลู่ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเคลอะเดอคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเกร้คี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
บ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
วัดคีรีมังคลาราม ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
วัดป่าสันติธรรม ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
วัดแม่ต้านเหนือ ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่พลู ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านอู่หู่ ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้ ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีอนามัยตำบลแม่วะหลวง ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีอนามัยแม่สอง ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีอนามัยบ้านห้วยนกกก ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
หน่วยจัดที่ดินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสวนป่าท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
หน่วยจัดที่ดินหน่วยที่ 2 ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่เมย ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
น้ำตกแม่เงียว ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
น้ำตกบูรณประภา ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ทะเลหมอกกิ่วลม ซ.1267 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ถ้ำแม่อุสุ ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
บีพีรีสอร์ท ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลท่าสองยาง ถ.ประสิทธิ์ศึกษา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
พระบรมธาตุแสนสุขโข ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
คริสตจักรอุดมสุขแม่โปน้อย ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1267-105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 055-519644
055-577409 (VoIP)
055576452 (สนง.)
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง