ค้นพบจำนวน 79 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ตำบลแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำหวัน ตำบลแม่ตื่น ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสม ตำบลสามหมื่น ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยหมาบ้า ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยสินา ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยมะพร้าว ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกระทิง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนุบอ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแพ่แฮ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด 222 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
พระพุทธบาทดอยเขาหนาม ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดป่าขะเนจื้อ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดเทพนิมิตร ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดพระเมตตา ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดทุ่งมะขามป้อม ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดกมุราวาส ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดศรีมณีวัน ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดศรีมงคล ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดแม่จะเรา ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดห้วยบงสามัคคี ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดบ้านวังผาศิลาราม ซ.1215 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา(จุดเรียนกิ่วสามล้อ) ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ซ.1175 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ซ.รพช. ตก. 3114 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ซ.รพช. ตก. 3114 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ซ.ตก. 07028 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยบง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านวังผา ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านแสม ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านขะเนจื้อ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านแม่ระมาดน้อย ซ.1175 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านทุ่งมะขามป้อม ซ.รพช. ตก. 3114 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีตำบลแม่จะเรา ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านห้วยบง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านวังผา ซ.1215 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ถ.โสภิตบรรณาลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ถ.โสภิตบรรณาลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ดอยขุนแม่ตื่น ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ดอยสอยมาลัย ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ลำน้ำแม่ตื่น ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกผึ้งหลวง ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกห้วยกระทิง ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกขุนพะวอ ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
แม่น้ำเมย ถ.แม่ปุ้ม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
เขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
องค์คริสตจักรความรักอมตะในประเทศไทย ซ.1215 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกผึ้งหลวง จ.ตาก ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง