ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่13จ.ตาก) 199 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดส้มเกลี้ยง ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดอัมพวัน ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านชะลาด ซ.ตก. 3012 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านชะลาด ซ.ตก. 3012 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แขวงการทางตากที่ 1 ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 การป่าไม้ตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง