ค้นพบจำนวน 294 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้งาม ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางตาก 18 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
เทศบาลเมืองตาก ถ.ท่าเรือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่13จ.ตาก) 199 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ถ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 165 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดหัวฝาย ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ซ.รพช. ตก. 3058 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยตำบลวังตะคร้อ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดน้ำดิบควง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกมะขาม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านโป่งแดง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดชะลาดระฆัง ซ.รพช. ตก. 3009 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดงชัฎก้อม ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองบัวเหนือ ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังม่วง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดปากห้วยไม้งาม ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดท่าช้าง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโป่งแค ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดไม้งามหลวง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดน้ำดิบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านเด่น ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดเกาะตาเถียร ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองกระโห้ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสันป่าพงชัย ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองตับ ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดอนมูลชัย ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสันป่าพง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดแก่งหิน ซ.ตก. 3065 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดอยคีรี ซ.นายพลอย อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดปทุมคีรี ซ.นายพลอย อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโคกพลู ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดส้มเกลี้ยง ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสะแกเครือ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดอนแก้ว ซ.เทศบาล 2 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดพร้าว ซ.จอมพล อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดอัมพวัน ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดอรัญญาวาส ซ.ตก. 02006 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดมณีบรรพตวรวิหาร ซ.เทศบาล 4 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดใหม่มะเขือแจ้ ถ.เทศบาล อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโพธาราม ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดไผ่ล้อม ซ.เทศบาล 6 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสีตลาราม ซ.ไทยชนะ 1 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดกลางสวนดอกไม้ ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดอยข่อยเขาแก้ว ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดเชียงทอง(วัดล่าง) ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดพระนารายณ์ ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานเต็งบรมราช 72 ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดชัยชนะสงคราม(วัดท่าแค) ถ.กิตติขจร อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกกลางทุ่ง ซ.ตก. 02004 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดท่านา ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานสอ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองแขม ซ.ตก. 3012 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดงปู ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังศิลาราม ซ.Phahon Yothin Rd ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองปรือ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสิงขรวราราม ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานสาง ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดท่าไม้แดง ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดเขาลาน้ำ ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดทุ่งพระพิชัย ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
มัสยิดอัล-ฟัตตาห์ ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
เวียงตากพลาซ่า ซ.จอมพล อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง