ค้นพบจำนวน 188 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสระ หมู่6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า 206 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีถ้อย ถ.พหลโยธิน หมู่12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง หมู่6 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแฝก ถ.พหลโยธิน หมู่8 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮวก 1 จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเคียน ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองป่าแพะ 123 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสักลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีมาลัย หมู่12 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องย้าง ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคำหลวง 15 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเอี่ยน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม 122 จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปิน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าฝาง 123 จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตึง ถ.พหลโยธิน หมู่8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมดแดง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง 16 หมู่8 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุขิงแกง 375 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ หมู่6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงอินตา ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำบอน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำไก่ หมู่10 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไชยสถาน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวนโค้ง 98 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลี้ยว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจน จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลออย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยลาน หมู่8 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยางขาม 1 หมู่1 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแก้ว จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหล่ม หมู่3 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงส์หิน 123 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันโค้ง 31 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสว่างอารมณ์ 97 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระ 57 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสบบง 157 จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลอ 46 หมู่4 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่มเย็น ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูซาง 144 จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุญเกิด หมู่2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านถ้ำ หมู่3 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต๊ำ 182 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต๋อม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งรวงทอง 7 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งผาสุข ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าวังทอง 66 หมู่7 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าจำปี ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงสุวรรณ 142 หมู่8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงเจน 222 จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจุน หมู่3 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคือเวียง หมู่4 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควร ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขุนควร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่อิง 246 จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สุก ถ.แม่ใจ-แม่นาเรือ หมู่8 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลาว ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่กา 208 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ใจ ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงบาน 190 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงแรง 237 จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจริญราษฎร์ ถ.พหลโยธิน ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจดีย์คำ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนลาน ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยเฟือง ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ ถ.พหลโยธิน ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง