ค้นพบจำนวน 236 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมูล ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอน ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสถาน ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระพุทธบาท ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สบขุ่น ตำบลป่าคา ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุปผาราม ตำบลฝายแก้ว 132 จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง ตำบลแม่ขะนิง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลักหมื่น ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันรุ่งเรือง ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปัน ตำบลดงพญา ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้อ ตำบลเปือ 111 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบสาย ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังม่วง ถ.ยันตรกิจโกศล ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละเบ้ายา ตำบลสะเนียน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาบนาเลิม อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด 325 จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพีใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว ตำบลยม ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลอ่ายนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางแก ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ากลาง ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำงาว ตำบลบ่อ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโมง ตำบลผาตอ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเคียน ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งผง ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเลอ ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง ตำบลส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอง ตำบลแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่าน ตำบลขุนน่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนน้ำครก ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนตัน ตำบลศรีภูมิ 5 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชี ตำบลเชียงกลาง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้ว ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคั๊วะ ตำบลศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองชล ตำบลนาน้อย ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อหอย ตำบลยาบหัวนา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเหลือง ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่ายนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหมอเมือง ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันทะ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสกาด ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาแลง ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลริม ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยาบหัวนา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยอด 157 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยม ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระธาตุ 43 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพญาแก้ว 91 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพงษ์ 144 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผาตอ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแลวหลวง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 55210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปัว ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปงสนุก ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฟ้า ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อเกลือเหนือ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำปาย ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำปั้ว ถ.ยันตรกิจโกศล ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำตก ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาปัง จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าน้าว จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมพระ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขึ่ง ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกองควาย ถ.ยันตรกิจโกศล ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยวัฒนา ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสนทอง ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลและ 179 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สา ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง