ค้นพบจำนวน 2,836 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 29
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 99/13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสระ หมู่6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเลา ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง 47 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมูล ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมูล ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอน ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องลม 156/3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่ง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า 206 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 109 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแรด 159 หมู่2 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว หมู่4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันทราย ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองห้อง ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคอน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสถาน หมู่1 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสถาน ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีถ้อย 276 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีถ้อย ถ.พหลโยธิน หมู่12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหลวง ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระพุทธบาท ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล หมู่1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง หมู่6 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่างิ้ว 462 หมู่1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแฝก ถ.พหลโยธิน หมู่8 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแดด หมู่6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแดด หมู่1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง 174 หมู่1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโป่ง 222 หมู่5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเหล่า 294/4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเกาะ หมู่6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาง หมู่4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม หมู่3 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายขาว ถ.พหลโยธิน หมู่8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง 57 หมู่9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเตาปูน 1/10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 315 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวปอน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหมี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหมากลาง หมู่4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยสิงห์ 127/1 ถ.แม่สะเรียง-แม่สามแลบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยม่วง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยปูลิง หมู่1 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโป่ง หมู่1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยแก๊ต ตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ หมู่2 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมอกจำแป่ หมู่1 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองป่าก่อ จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขาวกลาง หมู่3 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง