ค้นพบจำนวน 107 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง หมู่1 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร หมู่3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง หมู่6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ตำบลป่าไร่ หมู่3 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูล้อม บ้านบาก หมู่6 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ หมู่1 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก ตำบลบ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาง ตำบลบ้านบาก หมู่5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาซิง ตำบลเหล่าหมี หมู่4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไค้-นาแล หมู่6 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร หมู่7 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี หมู่1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศรีใครทุ่ง ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดทุ่งเว้า ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดสุวรรณาราม ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดสวนตาล ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดมุจจลินทร์ ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศิลาวิเวก ซ.มห. 4007 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดป่าบ้านดง ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดสมดีนอก ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดสมดีใน ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศรีจันทร์ ซ.มห. 3016 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดธรรมรังษี ซ.มห. 3016 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศรีสุริยาราม ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดโพนสว่าง ซ.มห. 4007 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดท่าห้วยคำ ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศรีฐานธรรมิการาม ซ.มห. 4007 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศาลาวิหาร ซ.2034 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดมัชฌิมาวาส ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์ ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดเทพชุมนุม ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดอรัญญาวาส ซ.มห. 4007 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดดานขุนคำ ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดอรุณรังษี ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดป่าบ้านศรีสมบูรณ์ ซ.มห. 4007 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดสว่างวราราม ซ.มห. 4007 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดบ้านภูล้อม ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดนามนวราราม ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศรีมณี ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดศรีบุญสงฆ์ ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านท่าไค้ ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 ซ.มห. 4007 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนผาเทิบวิทยา ซ.มห. 4007 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านแก้ง 2 ซ.มห. 4007 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านดง ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนายอ ซ.มห. 3016 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านป่าพยอม ซ.มห. 3016 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ซ.มห. 3016 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนาสะโน ซ.2034 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนสยามกลการ 4 ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนชุมชนดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนหนองกระยัง ซ.มห. 4007 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ซ.มห. 3035 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนายาง ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนโนนสวาท ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านบาก 2 ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนามน ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านภูล้อม ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ซ.ยส. 3001 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงเรียนบ้านนาป่ง ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านท่าไค้-นาแล ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยตำบลบ้านแก้ง ซ.มห. 4007 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ไทร ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านเหล่าหมี ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านนาซิง ซ.มห. 4032 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านนาสะเม็ง ซ.2277 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านหนองกระยัง ซ.มห. 4007 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านนายาง ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านภูล้อม ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านบาก ซ.2277 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านป่าชาด ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีอนามัยบ้านหนองเม็ก ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีทดลองอดัมส์ ซ.2034 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
ที่ว่าการอำเภอดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีตำรวจภูธรตำบลป่าไร่ ซ.2277 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
ถ้ำมืด ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.2034 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง