ค้นพบจำนวน 344 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง หมู่12 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน หมู่1 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง หมู่3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก หมู่2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย หมู่2 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่งโพง ตำบลดงเย็น หมู่3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโด่ หมู่12 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลกุดแข้ หมู่4 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมอน ตำบลดงมอน หมู่2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น หมู่1 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำฮี หมู่7 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำป่าหลาย หมู่1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดโง้ง หมู่5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทราย โพนทราย หมู่3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ตำบลคำอาฮวน หมู่7 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนตูม หมู่3 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกป่งเปือยนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย หมู่5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองบ่า ตำบลคำอาฮวน หมู่2 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 45 ถ.วงศ์คำพา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร 24 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดพนมสมณกิจ ซ.212 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดราษฎร์อำนวย ซ.212 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าศรัทธาธรรม ซ.มห. 3008 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดบ้านคำน้อย ซ.มห. 3008 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.212 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสว่างชมภู ซ.อบจ. มห. 3056 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดไผ่ล้อมบ้านสามขา ซ.212 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่า ซ.2292 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
วัดราษฎร์บำรุง ซ.2292 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
วัดอรัญญิกาวาส ซ.2292 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
วัดธรรมบาล ซ.2292 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
วัดสระพังทอง ซ.212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดมาลา ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดบ้านนาดี ซ.มห. 4001 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
วัดศรีเจริญสุข ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีจันทร์ทองบุ่น ซ.212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดประดิษฐ์ธาราม ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดกาญจนประดิษฐ์ ซ.2292 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีมุณฑา ซ.อบจ. มห. 2015 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดบางทรายใหญ่ ซ.มห. 3003 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดเฉลิมชัยบ้านผึ่งแดด ซ.2292 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดอรุณรัศมีบ้านหนองบัว ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดเทพนิมิตร ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดโพธิ์ไทร ซ.มห. 3003 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดอุดมธรรมคุณ ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าประชาวิเวก ซ.มห. 4001 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีสะอาดบ้านโคกสูง ซ.212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสว่าง ซ.อบจ. มห. 2015 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสมสะอาด ซ.อบจ. มห. 2015 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดมหาวนาราม ซ.มห. 4001 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดอัมพวัน ซ.212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสว่างนิเวศน์ ซ.AH16 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสระบัว ซ.2042 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. มห. 2015 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดดานฆ้องมุกดาวาส ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดกุดแข้ ซ.AH16 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดอรัญญวาสี ซ.2042 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดแจ้ง ซ.ประชาสามัคคี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าบำเพ็ญธรรม ซ.ประชาสามัคคี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดกุดแข้น้อย ซ.AH16 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดโคกสุวรรณ(วัดศรีสุวรรณมงคล) ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดเกษตรสมบูรณ์ ซ.อบจ. มห. 3017 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.AH16 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดโพธิ์ศรีแก้ว ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดนิรมิตร(วัดตาดแคน) ซ.ตาดแคนพัฒนา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดนิรมิต ซ.ตาดแคนพัฒนา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดนาคำน้อย ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดกุดโง้งน้อย ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดนักบุญเปโตร ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดอรุณรังษีโมลีวนาวาส ซ.แสงอรุณ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดญวน ซ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศูนย์ไหม ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีมุกดาหาร ซ.ศรีมุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีมงคลเหนือ ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีมงคลใต้ ซ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดยอดแก้วศรีวิชัย ซ.ศศิวงค์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีสุมังค์วนาราม ซ.ศรีสุมังค์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าศิลาวิเวก ซ.ดำรงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีบุญเรือง(วัดบ้านใต้) ซ.ร่วมใจ 2 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดคำสายทอง ซ.วิทยาคุณ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดเสียวสวาสดิ์ ซ.12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสุทธิมรรค ถ.สุทธิมรรค ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีสง่าอุดมพร ซ.12 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าสามัคคีบ้านเหมืองบ่า ซ.AH121 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดบรรพตมโนรมย์ ซ.2034 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสว่าง ซ.อบจ. มห. 3020 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดภูดาน ซ.อบจ. มห. 3020 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสังวรณ์ ซ.อบจ. มห. 3020 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าบุญญาเขตเชียงคำ ซ.คำสายทองวิทยา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดบ้านคำเม็ก ซ.AH121 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีสวาสดิ์ ซ.อบจ. มห. 3020 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดป่าอรัญญิกาวาสคำอาฮวน ซ.AH121 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดศรีสว่าง ซ.2034 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง