ค้นพบจำนวน 841 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง หมู่1 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง หมู่12 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน หมู่1 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากอก ตำบลนากอก หมู่1 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม หมู่3 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง หมู่3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก หมู่2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง หมู่1 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า หมู่1 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า หมู่3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลี่ ตำบลโชคชัย หมู่7 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร หมู่3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านเหล่า หมู่4 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง หมู่6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแต้ ตำบลหนองสูง หมู่1 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน หมู่2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองเอี่ยน หมู่2 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ตำบลป่าไร่ หมู่3 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย หมู่2 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม หมู่4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย หมู่7 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูล้อม บ้านบาก หมู่6 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังแดง ตำบลพังแดง หมู่1 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ หมู่1 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่งโพง ตำบลดงเย็น หมู่3 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่ง ตำบลภูวง หมู่4 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก ตำบลบ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม หมู่1 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาง ตำบลบ้านบาก หมู่5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาซิง ตำบลเหล่าหมี หมู่4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโด่ หมู่12 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไค้-นาแล หมู่6 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายมูล ตำบลน้ำก่ำ จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลกุดแข้ หมู่4 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมอน ตำบลดงมอน หมู่2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น หมู่1 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโนดน้อย ตำบลชะโนดน้อย หมู่2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโนด ตำบลชะโนด จ.มุกดาหาร 49150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง หมู่4 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำฮี หมู่7 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง หมู่5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำป่าหลาย หมู่1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำบก ตำบลคำบก หมู่4 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี หมู่1 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ หมู่2 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขัวสูง ตำบลกกตูม หมู่6 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดโง้ง หมู่5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกกตูม ตำบลกกตูม หมู่1 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทราย โพนทราย หมู่3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร หมู่7 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง หมู่8 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ตำบลคำอาฮวน หมู่7 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง ตำบลคำชะอี หมู่5 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก หมู่9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนตูม หมู่3 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกป่งเปือยนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม หมู่7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย หมู่5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง หมู่7 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี หมู่1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าสร้างถ่อ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ากลาง ตำบลกกแดง หมู่2 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า ตำบลหนองบัว หมู่5 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองบ่า ตำบลคำอาฮวน หมู่2 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนป่าแดง ตำบลโพนงาม หมู่5 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 45 ถ.วงศ์คำพา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคำชะอี ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร 24 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงพยาบาลหนองสูง 59 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำชะอี ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ซ.AH121 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ซ.2034 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
วัดขัวสูง ซ.2287 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
วัดถ้ำภูผาแอก ซ.2287 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
วัดถ้ำพระผาป่อง ซ.2287 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
วัดกกตูม ซ.2287 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง