ค้นพบจำนวน 208 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุง 122 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสังข์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโพธิ์ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างติ่ว ตำบลนาแก ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก 19 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฉันทะ ตำบลนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลวังยาง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพี้ห ตำบลคำพี้ ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนตูม ตำบลก้าเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสี ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุ่มแก 96 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลนาแก 75 ถ.สกล-นาแก หมู่7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดนักบุญเปาโลบ้านนกเหาะ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดธรรมาบูรพาราม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดอรุณศรีวนาราม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพนสวรรค์ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสุภาเทพนิมิต ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสวรรค์นิมิต ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดดุษฎีคณิตศรบวรศรัทธาราม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสว่างภูมิ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีสุมังค์ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสว่างสำราญ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดจอมแจ้งบ้านศรีธน ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโคกสว่างวนาราม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโนนศรีสว่างธรรมิการาม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดมิตรภาพ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีทรงวนาราม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีแก้วดารา ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดบ้านวังโน ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดจอมแจ้ง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดหนองผักแว่น ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดไตรมิตรประชาราม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่ากิตติพรพุทธาราม ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดแสงสว่าง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโนนสะอาด ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดม่วงสุม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพนสวรรค์ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดทุ่งรวงทอง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดคำภินิวรรณ ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดหัวภูธร ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์เจริญ ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดทุ่งโพธิ์ศรี ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดท่าโพธิ์ชัย ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีเฉลียวนภาลัย ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดท่านาขาม ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ศรี ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีนครานุรักษ์ ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีสะอาด ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ชัย ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพนไฮสามัคคีอุดม ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีจันทร์ ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโนนสะอาด ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสระพังทอง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีจอมแจ้ง ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีบุญเรือง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสิงห์ทอง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่าศรัทธาราม ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีนวลแจ้ง ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดจอมแจ้ง-บ้านคำพี้ ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดทองสว่าง ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ศรี ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีเจริญสุข ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ชัย ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมพา ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดหนองแคนสุนทราราม ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่ามโนศรีทอง ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ชัย ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดบ้านทางหลวง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่าหนองเรือทอง(สันติสุข) ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสว่างแจ้ง ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดจำปาทอง ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีชมภูดาลัย ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีชมชื่น ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดกลางนาแกน้อย ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดธาตุศรีคุณ ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดศรีจำปา ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ชัย ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดโพธิ์ศรีบ้านเหล่าทุ่ง ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดสันติการามป่าช้า ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดอัมพวัน ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดเทพไพรวัลย์ ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดพระพุทธบาทจอมทอง ซ.223 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่านาแกน้อย ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดกัณฑิศรีวราราม ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดป่าเรืองชัย ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง