ค้นพบจำนวน 99 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางาม ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลนาขาม ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำผาสุก ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าลาด ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร 97 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดหนองหญ้าม้า ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดค่ายเสรี ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดสวรรค์ทอง ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดสร้างแป้น ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดป่าโนนคำ ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดเวฬุวรรณวราราม ซ.2033 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดเษรัญปราราม ซ.2033 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดบัวขาว ซ.2033 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดวุฒิวราราม ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโนนทองวนาราม ซ.2031 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดป่าศัทธาธรรมนิมิต ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดป่าศิวิลัยเรณู ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโนนสวัสดิการาม ซ.2031 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโนนสวรรค์ ซ.2031 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดบูรพาราม ซ.2031 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดธาตุเรณู ซ.2031 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโคกสาย ซ.2031 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดปัจฉิมาวาส(วัดใต้) ซ.2031 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดศรีคูณเมือง ซ.2031 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดสระแก้ว ซ.2031 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดศรีธนนชัย ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดสระพังทอง ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดป่าโนนสะอาด ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโพธิ์ศรี ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดอัมพวัน ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดสุวรรณวนาราม ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดศรีบุญเรือง ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดหายโศก ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดเหนือท่าจำปา ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดนาเจริญ ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดสร้างเม็ก ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดมัชฌิมวัน ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดประชาสามัคคี ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโพธิ์ศรี ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดโนนสว่าง ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดศรีผึ้งวิทยาราม ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดบ้านดอนยม ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดราษฎร์สวัสดิ์ ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดท่าเรไรบ้านวังยาง ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดบ้านดอนแดง ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดเทพนิมิตรสามัคคี ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนนางามวิทยาคาร ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านคำผาสุก ซ.2105 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.2033 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านดงบากพระราชพรหมยานอุปถัมภ์ ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านนาบัว ซ.2033 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนโพนทองวิทยคาร ซ.2031 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ซ.2031 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ ซ.2031 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านนาโดยใหม่ ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านเหิบ ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงเรียนบ้านท่าลาด ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยนางาม ซ.2105 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยคำผาสุก ซ.2105 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยโคกหินแฮ่ ซ.2031 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยโนนสะอาด ซ.2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยบ้านนาบั่ว ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยนาขาม ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีอนามัยท่าลาด ซ.แขนนาง-วังยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานเกษตรอำเภอเรูณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาโดน ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีตำรวจภูธรตำบลพระซอง ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ภูพานคำ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ภูเก้า ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
เรณูนครรีสอร์ท ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2031 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2031-2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง