ค้นพบจำนวน 124 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเหม้า ตำบลอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทู้ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำก่ำ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหนาด ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาถ่อน ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนนางหงษ์ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดฉิม ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสนพัน ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดป่าสุนันทาวาส ซ.212 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดศรีสุมังคล์ ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดโพธิ์ลานช้าง ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดหนองสะโน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบ้านบึงเหล็ก ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดดอนนางหงษ์ ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดมรุกขนคร ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบ้านโคกสว่าง ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบ้านดงเจริญ ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดพุทธสีมา ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดพันทคีรี ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดดงกระเบา(วัดธรรมโฆษิต) ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดกุดฉิมน้อย ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดศรีบุญเรือง ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดศรีสะอาด ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดสร้างแห่ท่า ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดดอนสวรรค์ ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดตุน้อยศรีบุญเรือง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดศิลามงคล ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดมรุกขาราม ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดโพนแพง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบุ่งฮี ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดหนองกุดแคน ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดพระกลางทุ่ง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดพระกลางทุ่ง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบรมหรรษา ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดพุทธลีลา ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดหัวบึงทุ่ง ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดป่าสุริโย ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดโพธิญาณ ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดหัวเวียงรังษี ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบ้านหัวดอน ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดเกาะแก้วอัมพวัน ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดเทพนิมิตร ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดกัณตะศิลาวาส ซ.223 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดทุ่งโพธิ์ศรี ซ.223 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดบ้านโนนสังข์ ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดโพธิ์ค่า ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดศรีโคตรคีรี ซ.212 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดมุขะอุดม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดเวินพระ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วัดป่าพรเจริญ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร ซ.212 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านดอนนางหงษ์ ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านกุดฉิม ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนประชามิตรวิทยา ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนมรุกขนคร ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนกุดแคน ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม(พนมพิทยาคาร) ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านหัวดอน ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซ.223 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านนาหนาด ซ.223 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ซ.212 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนโปร่งหนองเปง ซ.212 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านนาคำ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านโสกแมว ซ.2104 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยดอนนางหงษ์ ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยบ้านกุดฉิม ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยบ้านแสนพัน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยพระกลางทุ่ง ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยโคกสว่างพัฒนา ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยตำบลฝั่งแดง ซ.223 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีอนามัยตำบลอุ่มเหมา ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีใบยาดอนนางหงส์ ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีใบยานาทาม ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง