ค้นพบจำนวน 91 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงบัง ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางัว ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเข ตำบลนาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำนกกก ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกพระธาย ตำบลโพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดป่าชัยชนะ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดโพธิ์ไทร ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดดอนโพธิ์ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดยาสูบสามัคคี ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดนันทะสาน ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดสร้างแก้ว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดนายาง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดศรีบุญเรือง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดพืชมงคลธรรมรักษ์ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดป่าโนนแพง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดชัยมงคล ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดมาลัย ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดสิงห์ทอง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดศรีวิชัย ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดกลาง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดป่าช้านางัว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดโพธิ์ศรี ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดศรีสุมังค์ ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดโพธิ์ไทร ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดถ้ำผามนต์ ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดอรัญญกาวาส ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดศรีบุญเรือง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดปทุมมาราม ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดจอมแจ้ง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดป่าขันติธรรมธโร ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดเจริญศิลป์ ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดมโนธรรมทาน ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดบ้านน้อยดอนกลาง ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดป่าธรรมนิเวศน์ ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดดอนกลาง ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดศรีสมพร ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดสันติกาวาสบ้านไชยศรี ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนโพธิ์ไทรนานักเทพ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว(ยาสูบสงเคราะห์) ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนายาง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านพืชผล ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงวิทยา ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนางัว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงโคก ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านม่วงชี ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนลังกาพิทยาคม ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกยาว ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนากระแต้ ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนวัดโคกชาด ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านไชยศรี ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยบ้านไผ่ล้อม ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยนางัว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยโคกพะธาย ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีอนามัยตำบลโพนทอง ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีใบยาบ้านแพง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
กองบัญชาการตำรวจตระชายแดนที่ 2374 2374 ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีบ่มใบยาบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ที่ทำการเกษตรกรก้าวหน้าอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
น้ำตกตาดโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
เทียนคำรีสอร์ท ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงแรมบ้านแพงพัฒนา ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
คริสตจักรพันธกรชีวิตนิรันดร์ ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
คริสตจักรพันธกรชีวิต ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2390 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-2417 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง