ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเทาใหญ่ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก 111 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดบ้านโคกกลาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดถาวร ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดนาลีศรีบัวบาน ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดวังยาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดท่าสะอาด ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดโนนคูณวนาราม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดธรรมมาราม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดคณิศรธรรมิการาม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดอิสานณภาลัย ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดโสมนัสไชยาวาส ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดศรีนวลบูรพาราม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดท่าชาลีอำพร ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดป่าวิเวกชัยวัฒนาราม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดไชยาวาส ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดสว่างภูมิกาวาส ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดโชติการาม ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดป่าโพนทันกลาง ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดไทยงาม ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดโนนศรีบัวทอง ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดโนนหอม ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดดำรงเมธยาราม ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
วัดป่าเมธาวิเวก ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านวังยาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนปลาปากวิทยา ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านวังสิม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนอนุบาลมีสุข ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบางกอก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านนาขาม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนหนองกกคูณ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านกุงโกน ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโพนทัน ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนโนนสวรรค์ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโนนหอม ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีอนามัยนาดอกไม้ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีอนามัยหนองเทาใหญ่ ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
หน่วยผสมเทียมอำเภอปลาปากกิ่งอำเภอวังยาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานเทศบาลตำบลปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
จุดสกัดจงศิริสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองฮี ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2105-2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2033-2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวสด ร้านป้าสูน 89 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 042- 589406
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง