ค้นพบจำนวน 138 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโพน 95 หมู่6 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลรามราช ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัว ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยอ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโนด ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพอกตำบลหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนสว่าง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรามราช ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาชัย ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาราชควาย ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนามะเขือ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาลกุด ตำบลโพนแพง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครพนม 300 ถ.ชยางกูร หมู่3 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
เทศบาลเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลนครพนม 270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดพุทธยาภิบาล ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดจันทิยาวาส ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดโพนทา ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดศรีคุณเมือง ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดธนราษฎร์อุทิศ ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดจอมศรี ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดโพธิ์คำ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดจอมศรีหมู่ที่ 2 ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดสว่างธรรมาราม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดบ้านโพนค้อ ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดบ้านโพนป่าหว้าน ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดแก้วโพธิ์ศรี ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดบวรศรัทธาราม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดจันศรีนารี ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดกุดตาไก้เหนือ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดประดู่วีรธรรม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดศรีคุณเมือง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดสามัคคีธรรม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดมเหศรสุภาราม ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดหนองกุง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดสระพังทอง ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดจอมศรี ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดแก่งเมือง ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดป่ามหาวัน ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดโกศลมัชฌิมาวาส ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดบ้านหนองยาว ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดโพธิ์ศรี ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดบ้านดงก้อม(วัดศรีบุญเรือง) ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดดงยอ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดกลอง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดสุพรรณกมลาวาสบ้านกลางน้อย ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดโนนสมบูรณ์วนาราม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดตาลมงคล ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
วัดศรีมงคล ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนทา ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านชะโนต ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านทันสมัย ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนามะเขือ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านกุดตาไก้ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านคำเตย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านกลาง ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนแพง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดงก้อม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดงยอ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง