ค้นพบจำนวน 66 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก หมู่5 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย หมู่4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนภิบาล ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง หมู่11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย หมู่1 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก 47 หมู่10 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 124 หมู่7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ หมู่10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโพธิ์สัย ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
วัดปรีดาปอภาร ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
วัดบ้านสีดา ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่ากลาง ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศิริมหาวัน ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองใหญ่ ซ.รอ. 3067 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่ากุด ซ.2387 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
วัดบ้านกล้วย ซ.อบจ. รอ. 2003 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
วัดก่อเกียรติศรีพัฒนาราม ซ.2387 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดรังสฤษดิ์วราราม ซ.2387 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่ากุง ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านบาก ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ทอง ซ.2045 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีมงคล ซ.รอ. 4009 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านโนทัน ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างหนองแดง ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองไหล ซ.2045 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองสี่แจ ซ.2387 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองแวงน้อย ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสามัคคีธรรม(วัดหนองห้างน้อย) ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองขุมดิน ซ.อบจ. รอ. 2005 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองคูโคก ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองผือน้อย ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงเรียนบ้านปอภาร ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ซ.2387 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด ซ.2387 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ซ.2387 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนชุมชนเหล่าล้อ ซ.2387 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ซ.2045 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนา ซ.2387 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองบวกแดง ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนศรีสมเด็จพาณิชยการ ซ.2387 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านโคกหนองคูขุมดิน ซ.อบจ. รอ. 2005 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์สัย ซ.2387 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
สถานีอนามัยตำบลหนองใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านบากโดนน้อย ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านหนองแวงควง ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีใบยาไทรงาม 1 ซ.2045 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองแวงควง ซ.2045 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.อบจ. รอ. 1095 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.อบจ. รอ. 2003 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2387 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.รอ. 4009 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045-2387 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง