ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ หมู่1 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมพร ตำบลชุมพร ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ หมู่5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
วัดโคกกลาง ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโพธิ์ศรีชัย ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีมงคล ซ.รอ. 4059 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดป่านาเหนือ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดป่าศรีแสงจันทร์ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดบ้านหนองบัวทอง ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดท่าสำราญ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดหนองหัวแฮด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีสว่างอาราม ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโยคาภิรมย์ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดปราสาทวิชัย ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดคู่เมือง ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดป่าชมสะอาด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีมณี ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีสุวรรณาราม ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดสว่างอรุณ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดประสิทธิ์โพธาราม ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ซ.รอ. 4059 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านนาเหนือ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านผำ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองโน ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองเมย ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ซ.อบจ. รอ. 1032 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.อบจ. รอ. 1032 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านสวนผึ้ง ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านบุ่งเลิศ ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านหนองบัวทอง ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านคำนางตุ้ม ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านชมสะอาด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยชุมพร ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีอนามัยบ้านโคกสี ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมยวดี ซ.รอ. 4028 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี ซ.รอ. 4028 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โรงพยาบาลเมยวดี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง