ค้นพบจำนวน 138 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก หมู่2 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน่อม ตำบลหน่อม หมู่1 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม หมู่1 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม หมู่13 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน หมู่1 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลโหรา หมู่4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก หมู่7 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง หมู่2 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง หมู่1 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
วัดกลางบ้านเหล่า ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธาราม ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่าง ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดวีรธรรม ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดประชาสันติบ้านเหล่าลิง ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพระธาตุ ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าธรรมาภิรมย์ ซ.2043 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศิริมงคล ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีชัยมงคล ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดกลางขี้เหล็ก ซ.รอ. 3036 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดคุ้มดงเมืองจอก ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพระงามมหาธาตุ ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดอดุลย์สามัคคี ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างหัวนา ซ.รอ. 2027 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดหนองขี้เหล็ก ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดทุ่งสว่าง ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดอหิงสาราม ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่าสองคอน ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่ายางโง๊ะ ซ.รอ. 2027 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าอาจสามารถ ซ.รอ. 2023 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดยางโพธิ์ศรีสุข ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างแจ้ง ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดใหม่ชัยสิทธิ์ ซ.รอ. 2023 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดอุบลบรทิพย์ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดเสมาบ้านท่าค้อ ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโอภาสพัฒนาราม ซ.รอ. 3021 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างโหรา ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าสามัคคี ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดบึงแคน ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดดอนเจ้าปู่ ซ.รอ. 3021 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าดงเย็นสันติธรรม ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีสว่างโนนแฮด ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพุทธมงคล ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างบ้านจ้อก้อ ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดกลางมันเหลือง ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดบ้านหนองยางน้อย ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดทุ่งสว่างหนองขาม ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดปุราบ้านเป้า ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าราษฎร์บำรุง ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดเรืองศรี ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.รอ. 3013 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าโนนฤาษี ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่าบ่อบ้านหนองฮาง ซ.รอ. 3013 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีเจริญผล ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสระแก้วบ้านมะกอก ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์ศรี ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าอุเทนวนาราม ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดจักรวาลภูมิพินิจ ซ.รอ. 3008 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์อินธาราม ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์ทองบ้านหนองแล้ง ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านยางเฌอ ซ.2043 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ซ.รอ. 3036 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านชีโหล่น ซ.รอ. 2027 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านสำโรง ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.รอ. 2027 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านสำราญ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านกุดเขียว ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านแจ้ง ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ซ.รอ. 2027 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านท่าค้อ ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านแคน ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านโหรา ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านร่องคำหงษ์ทองสามัคคี ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านจ้อก้อ ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนหนองขามวิทยา ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา ซ.2043 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านเป้า ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านแขม ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนบ้านหนองฮาง ซ.รอ. 3013 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง