ค้นพบจำนวน 213 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม ตำบลภูเงิน 105 หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวาย ตำบลภูเงิน หมู่1 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย หมู่2 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย หมู่6 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ 33 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะทอน ตำบลขวาว หมู่3 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันขาง ตำบลนางาม 124 หมู่3 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง หมู่3 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง หมู่12 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง หมู่9 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง 142 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง หมู่6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง 76 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว หมู่8 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขวาว ตำบลขวาว หมู่9 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม หมู่12 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง หมู่5 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง 42 หมู่9 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร 54 หมู่8 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ.รอ. 4031 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีสง่าประชาธรรม ซ.2259 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีสวรรค์วนาราม ซ.2259 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดพรสวรรค์บุปผาราม ซ.2259 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดอุดมธานี ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีจันบ้านดอนหวาย ซ.อบจ. รอ. 1031 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม ซ.รพช. รอ. 2017 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสว่างอัมพวัน ซ.2259 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดตาลวนาราม ซ.รอ. 4015 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดพรหมจริยาราม ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดธาตุอัมพวัน ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าศิลาราม ซ.รอ. 4031 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสว่างรังษี ซ.รอ. 4031 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสระทอง ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1039 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านหนองฟ้า ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รอ. 4024 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโคกเกษม ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านหนองสำราญ ซ.รอ. 4031 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าโพธิ์ศรีสว่าง ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านหนองเรือ ซ.รอ. 4031 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านดอนหาด ซ.รอ. 4031 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง ซ.2044 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านนาโพธิ์ ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าหนองแสงนาแซงวนาราม(วัดป่าหนองแซง) ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสว่างนาวี ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีทอง ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์บุพผาราม ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีวนาราม ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดเหนือท่าม่วง ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านหนองสิม ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดท่าม่วง ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าธรรมงาม ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าสักดาราม ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโคตมานุรักษ์ ซ.รพช. รอ. 3076 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าโพธาราม ซ.โยธาธิการ 2106 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดราษฎร์วิสิสฐ์ ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดจันทรังษี ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านดอนแก้ว ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าสันติวนาวาส ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีสว่างวนาราม ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์ศรีธาราม ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดชมภูวาปีหนองหว้า ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดจริยาลมโพธิ์ ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดนาเวียง ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสามัคคีย์นาเมือง ซ.รอ. 4024 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดหนองแป้น ซ.อบจ. รอ. 1012 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าวิเวกอาศรม ซ.2259 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีบุญเรืองบ้านบาก ซ.2259 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดราษฎร์บำรุง ซ.2259 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านนาทม ซ.2259 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบึงตาล ซ.รอ. 2051 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดนิคมพัฒนาราม ซ.2046 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าสามัคคีศรีสมบูรณ์ ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดดอนพรสวรรค์ ซ.รอ. 2051 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดใหม่พัฒนาราม ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโกศรีกัญญาราม ซ.รอ. 2051 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าขวัญเมือง ซ.2046 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิไทรดงประเสริฐ ซ.2259 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดเสลภูมิวนาราม ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดมิ่งเมือง ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดเหนือ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าประชานุกูล ซ.รอ. 2051 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิ์กลางคณาราม ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดศรีทองนพคุณ ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดเทพธิดาเทวัน ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบูรพา ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโพธิรังษีบ้านหัวคู ซ.รอ. 2051 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดโนนสว่าง ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดอรุณราชนิคม ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านตาลม ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดสันติวิเวก ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดป่าศีลวนาราม ซ.รอ. 2027 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
วัดบ้านจั้นใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง