ค้นพบจำนวน 138 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง หมู่3 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ หมู่6 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง หมู่2 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม 25 หมู่9 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา 216 หมู่8 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่6 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก 81 หมู่5 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ หมู่9 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง 94 หมู่11 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย หมู่9 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก 4 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าคำชี ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดทรายเขาทอง ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดดอยพุทธสถานพระเจ้าองค์ใหญ่ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดอรุณวนาราม ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริแก้วมงคลบ้านโนนสว่าง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดคำน้ำจ๊าก ซ.รพช. รอ. 4083 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดแสงอรุณ ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนันทิยาราม ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดหนองแข้ใหญ่ ซ.รอ. 4028 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าเหล่าโพนงาม ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนิเวศน์วณาราม ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดตูมทองวนาราม ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดปิยะวาสบำรุง ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดราษฎรอุทิศ ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสว่างชัยศรี ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบุปผาราม ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดเจดีย์ชัยมงคล ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบูรพาสามัคคีธรรม ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดเฉลิมราช ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนันทิยาวาส ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดทรายเขาทอง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสว่าง ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดปิยะวาส ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสินเจริญ ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง ซ.2136 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสุวรรณาราม ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดมณีศรีมงคลธาราม ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสวาสดิ์แสงจันทร์ ซ.รอ. 4025 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าพุทธสามัคคี ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดพุทธธรรมน้ำพุ ซ.รอ. 4025 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดโกศานิศาสตร์ ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 3060 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดวิเวการาม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีไพรวัลย์ ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสะอาดบ้านแก้ง ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดตาลเดี่ยวบ้านกกตาล ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริโพธิ์คำ ซ.อบจ. รอ. 3060 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริดงเจริญ ซ.รอ. 4025 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าส่งเสริมสามัคคีธรรมดงบัง ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดโพธิ์ศิริชัยมงคล ซ.รอ. 4025 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าหนองแคนน้ำอรัญญสันติธรรม ซ.รอ. 4025 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสายแสง ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริวนาราม ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดตาดทรายทองเจริญธรรม ซ.รพช. รอ. 3076 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสะอาดน้ำบ่อ ซ.รพช. รอ. 3076 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดชัยชุมพลวนาราม(วัดป่าโนนหาด) ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริไพรวัลย์บ้านโนนหาดพัฒนา ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบ้านนาสมบูรณ์ ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านหนองคำ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ซ.รอ. 4028 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านปลาโด ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาด ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ-คำเม็ก ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนอนุบาลตรีภพ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนเมืองหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโพง ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านแก้ง ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ซ.อบจ. รอ. 3060 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา ซ.รอ. 4002 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโพนงาม ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง