ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง หมู่8 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดหนองเขื่อน ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดกลางศิริมงคล ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ร้อยต้น ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดเทพยุดาราม ซ.รอ. 4060 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสัตตาราม ซ.2116 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีอนามัยบ้านบะเค ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ตำรวจทางหลวงโพนทอง ซ.2116 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง