ค้นพบจำนวน 162 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง หมู่4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ 116 หมู่3 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง หมู่8 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ หมู่7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี 121 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี หมู่10 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ ถ.อำเภอโพนทอง- หมู่6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง หมู่8 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า หมู่11 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี 45 หมู่10 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี 158 หมู่1 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑o
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง ถ.นิคมดำริห์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดแสงสว่างอรุณ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.อบจ. รอ. 2010 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดนิโคสว่าง ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดใหม่บึงทอง ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีมงคลคำนาดี ซ.อบจ. รอ. 2011 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดธุดงคณาราม ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดพรมประสิทธิ์สามัคคี ซ.อบจ. รอ. 2010 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดหนองเขื่อน ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าบ้านสุขสมบูรณ์ ซ.อบจ. รอ. 2010 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดเสลมัยศาสดาราม ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดชัยมงคลบ้านหนองขอนแก่น ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดกลางศิริมงคล ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสุทัศน์บูรพา ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีอุดมคณาราม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดอินทราวาส ซ.อบจ. รอ. 2011 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างคงคาราม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าสุวรรณนิเทศทรงธรรม ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ร้อยต้น ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดเทพยุดาราม ซ.รอ. 4060 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดนิคมคณาราม ซ.รอ. 4060 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพนทองใหญ่ ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าศรีโพนทองวนาราม(สาขาวัดป่ากุง) ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าโสกพัฒนา ซ.2116 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดหนองม่วง ซ.2116 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2136 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดบวรนิเวศน์ ซ.2046 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสุทธิธรรมาราม ซ.2044 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสัตตาราม ซ.2116 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดชัยพฤกษ์มะลาราม ซ.2044 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธาราม ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสุทธาราม ซ.รอ. 4007 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าวิเวกสุวรรณวราราม ซ.2044 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสราญรมย์ ซ.อบจ. รอ. 3063 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดอรุณสิงห์คาราม ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดนันทิยาราม ซ.2044 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศิริมงคล ซ.รอ. 4035 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโนนทองหลาง ซ.2044 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีวิลัยมงคล ซ.2044 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีบุญเรือง ซ.รอ. 5061 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีวิลัยคณาราม ซ.รอ. 5061 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ศรีสำราญวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1043 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าพุทธอโศการาม ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างหนองดง ซ.2044 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1043 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีชัยประสิทธิวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1043 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีมงคล ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีคราม ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.อบจ. รอ. 1043 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าพรหมประทาน ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าโพธิฌาญาณ ซ.อบจ. รอ. 1061 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ชัยหว่าน ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์สาขาวราราม ซ.อบจ. รอ. 1043 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศิริโพธิ์ใคร ซ.อบจ. รอ. 1061 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างชัยศรี ซ.อบจ. รอ. 1061 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนหนองใหญ่ทับครัว ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านกุดแห่ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านคำนาดี ซ.รอ. 4045 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านบัว ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านบัว สาขาดงมัน ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 ซ.2046 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่า ซ.2418 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ซ.อบจ. รอ. 2002 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ซ.รอ. 4060 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี ซ.2044 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ ซ.2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง