ค้นพบจำนวน 164 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย หมู่6 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง หมู่4 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย หมู่2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว หมู่3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ หมู่9 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวล ตำบลนานวล หมู่12 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาชม ตำบลแสนสุข หมู่4 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข หมู่13 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง หมู่10 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ หมู่1 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย หมู่1 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ หมู่1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ซ.รอ. 4052 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดวารีอุดมท่าโพธิ์ ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดศิริมงคลบ้านหนองกุงน้อย ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดอุปราวิจิตร ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดห้วยนารี ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดวารีสะอาด ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านหนองแวง ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระกุดน้ำใส ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านดอนแดง ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดอุดรไชยศาสน์ ซ.AH121 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดเสมาไตรราษฎร์ ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าศรีนาชมวนาราม ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสุจิตตาราม ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระเกษ ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดน้อยบ้านนาชม ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสว่างอุทัย ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดพนมนิมิต ซ.AH121 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดพุทธบาทยโสธร ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระหงษ์ทอง ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดศรีสว่างพัฒนาราม ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดดอนเจ้าปู่ ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโพธิ์ศรี ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดทุ่งรังษี ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดเลียบ ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดท่าวารี ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าศรีโพธิ์ทอง ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดใหม่หนองบัวน้อย ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบึงบ้านท่าสะอาด ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดดอนแก้ว ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระแก้ว ซ.2043 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบัวทอง ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าสุวรรณวารี ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดวารีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4052 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสิงห์ทอง ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสว่างแสงจันทร์ ซ.รอ. 4052 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดเหนือเกล้ารัตนาราม ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดคุ้มวราราม ถ.ภูมิไพรสันต์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดกลางอุดมเวทย์ ถ.ภูมิไพรสันต์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านโพธิ์งาม ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าอัมพวัน ถ.พินิจนนทราษฎร์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระโพธิ์ ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านดอนม่วง ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านขยอม ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดขุมเงิน ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดนานวล ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดเจริญราษฎร์ ซ.รอ. 3022 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าวิสนาธรรม ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโนนศิลาสิทธิราษฎร์ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระพัง ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านหนองโสน ซ.รอ. 3022 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านชาติ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดฟ้าหยาดศิริราษฎร์บ้านคำไฮ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดสระแคน ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่าคีรวรคุณ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดป่ายางตาก ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดศรีสุมังคลัง ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านกลาง ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดแจ้งมุจรินทร์ ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโพธิ์ไทร ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านสว่าง ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดโพธิ์ชัยวัฒนา ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดบ้านหนองผือ ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดหนองสมบูรณ์คำแดง ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วัดใหม่หนองสมบูรณ์ ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านท่าเสียว ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนหนองกุงวิทยา ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ซ.AH121 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านบัวงาม ซ.รอ. 4030 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.AH121 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านดอนแดง ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านหนองหอย ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์) ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง