ค้นพบจำนวน 143 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า หมู่1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง 146 หมู่1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ 155 หมู่5 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล หมู่4 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี หมู่5 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาม ตำบลบึงนคร ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย หมู่1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดอนามัยแก้วดวงดี ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดอุดมนิเวศน์บ้านหัวโนน ซ.รอ. 4001 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดสุวารีวิหาร ซ.รอ. 4001 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดธงธานี ซ.2044 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดดอนชัย ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดจันทราราม-วัดใต้ ซ.2044 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดสันติวิหาร ซ.รอ. 2010 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดป่าทรงธรรม ซ.รอ. 2010 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดชาดนิยม ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดสารวนาราม ซ.2044 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านมะเหลื่อม ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดวารีอุดม ซ.รพช. รอ. 3127 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดมงคลนิเวศน์ ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดหนองประดู่ ซ.รอ. 2010 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดโนนงามหนองพอก ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีอุดมพร ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดสันติรัตนาราม ซ.รพช. รอ. 3127 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดมะขามเหนือ ซ.รอ. 2010 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเนินสง่าสามัคคี(วัดบ้านกู่) ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดตรีครามบ้านยางน้อย ซ.รอ. 3039 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเวฬุวนาราม ซ.โยธาธิการ รอ. 2103 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเล็กสายชลโนนสะอาด(วัดหนองซำคลอง) ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดละมัยบำรุง ซ.รพช. รอ. 4083 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีรัตนาราม ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านดงบ้านนา ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดป่าเรไรสันติธรรม ซ.โยธาธิการ รอ. 2103 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านโนนเดื่อ ซ.อบจ. รอ. 1027 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดยางกู่ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดป่าสรวงสรรค์ ซ.รอ. 2010 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเขตขัณฑ์สีมาราม ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดดอนไผ่ ซ.รอ. 3039 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีอุดมชัยคาม ซ.อบจ. รอ. 1027 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านประตูชัย ซ.อบจ. รอ. 1027 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีสว่าง ซ.รพช. รอ. 3137 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีธาตุ ซ.รพช. รอ. 3137 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดนิคมคณานุรักษ์ ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านเพ็ก ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดนิเวศน์ ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเอกสัตย์บำรุง ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดกลางเก่า ซ.รอ. 3039 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดโกศลรังสฤษฎ์ ถ.แจ้งสนิท ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดท่าบ่อ ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านตะโมม ซ.รอ. 3039 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดพิรุณห์มงคล ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดดู่กลาง ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดประชานุสรณ์ ซ.รอ. 3039 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านดอนงัว ซ.รอ. 2023 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านขี้เหล็ก ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดหนองไผ่ ซ.2043 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดป่าหนองลาดควาย ซ.2043 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านหนองแข้ ซ.รอ. 3039 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเมืองน้อย ซ.2043 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านราชธานี ซ.รอ. 3039 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านยางสินไชย ซ.2043 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านหนองช้างพรมจันทร์ ซ.รอ. 3039 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดโพธิ์สว่างบ้านอีหมุน ซ.รอ. 3039 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดสว่างหนองเบิด ซ.2043 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดป่านิเวศธรรมาราม ซ.2043 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดธรรมนิยมสงเคราะห์ ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านเขวาทุ่ง ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านหนองบัว ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเหล่าใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดมิ่งกลางบ้านโนนตังหมอง(วัดใหม่คามวัน) ซ.2043 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านหัวโนน ซ.รอ. 4001 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ซ.2044 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านดอนชัย ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนธงธานี ซ.รอ. 2010 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ซ.รอ. 2010 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) ซ.รพช. รอ. 3127 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านคางฮุง ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านมะอึ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.รพช. รอ. 3127 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านขาม ซ.รอ. 2010 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร ซ.รพช. รอ. 4083 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ ซ.รพช. รอ. 3137 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ ซ.รอ. 3039 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนอนุบาลเทพอำนวย ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านนิเวศ ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง