ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเล็กเบญจมประชาสามัคคีบ้านป่าม่วง ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดแสนระลึกวนาราม ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุระชัย ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีไพรวัน ซ.รอ. 3044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเล็กชุมพลวนาราม ถ.,รอบเมือง 5, ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์รังสฤษฎิ์(วัดโนนเมือง) ซ.23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพระพุทธบาทร้อยเอ็ด ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านท่านครวนาราม ซ.บ้านท่านคร ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระทอง ซ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเหนือ ซ.เนื่องประดิษฐ์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดวิมลนิวาส ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุวรรณาราม ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกอนประชาราม ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสาเกตนคร ถ.,รณชัยชาญยุทธ 25, ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เซ็นโทซ่าสแควส์ ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ซ.รอ. 3044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) ถ.คชพลายุคต์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนขัติยะวงษา ถ.คชพลายุคต์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ถ.หายโศรก ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ซ.คหบดีอุทิศ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ซ.เสนาเริ่มคิด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.หายโศรก ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.เสนาเริ่มคิด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ถ.คชพลายุคต์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมสาเกตุนคร ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมไหมไทย ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรของพระเจ้าร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรพระกิตติคุณบ้านน้อยในเมือง ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกโพธิ์ชัย-5 แยกกกโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ร้านอาหารชายทุ่ง ถ.สายร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4351-6618
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง