ค้นพบจำนวน 108 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 246 ซ.สุริยเดชบำรุง 11 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 273 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ถ.,เทวาภิบาล 14, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยร้อยเอ็ดเทคโนโลยี ถ.,รณชัยชาญยุทธ 24, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบูรพาภิราม ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกลางมิ่งเมือง ซ.ดำรงราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์ศิริ ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดคุ้มวนาราม ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างอารมณ์ ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบึงพระลานชัย ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าเรไร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเวฬุวัน ถ.,เทวาภิบาล 13, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระแก้ว ถ.เสนาเริ่มคิด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎรอุทิศ ซ.232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองหญ้าม้า ซ.2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แม็คโครซุปเปอร์สโตร์ ถ.,เทวาภิบาล 4, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ซ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนช. วิทยา ซ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ถ.,เทวาภิบาล 7, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ถ.,เทวาภิบาล 14, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนสตรีศึกษา ซ.2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ซ.232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด ซ.232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.,รณชัยชาญยุทธ 44, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สวนอาหารรจนา ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบิ่งโขง ซ.2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงซ่อมบำรุงกองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซ.จันทร์เกษม ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ถ.,รณชัยชาญยุทธ 14, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.215 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.215 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ซ.215 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.215 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.,รัฐกิจไคลคลา 2, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.,รัฐกิจไคลคลา 2, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.,รัฐกิจไคลคลา 2, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ถ.,รัฐกิจไคลคลา 2, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.,รัฐกิจไคลคลา 8, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.,สุริยเดชบำรุง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ถ้ำภูอานนท์ ซ.สุริยเดชบำรุง 2 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมบรรจง ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมปทุมรัตน์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมสายทิพย์ ถ.,สุริยเดชบำรุง 1, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรม 99 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมแพรทอง ซ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมศิริมิตร(ผาสุข) ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมบัวทอง ซ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงแรมแคนคำ ซ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซ.215 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรจีนร้อยเอ็ด ซ.คุ้มวัดป่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ซ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรความหวังร้อยเอ็ด ถ.ศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกกกโพธิ์ ซ.เทวาภิบาล 13 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วงเวียนพระขัติยะวงศ์ษา (ทนต์) ถ.ทองทวี ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-214 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สุกี้ คิว คิว 150 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4351-1148
สระทองเนื้อย่างเกาหลี 21 ถ.มีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4351-2299
ลาบเป็ด ซอย2 18/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4352-7182
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง