ค้นพบจำนวน 307 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง หมู่13 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่5 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง หมู่1 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล หมู่10 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น หมู่2 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ หมู่1 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง หมู่14 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง หมู่2 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง หมู่4 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 246 ซ.สุริยเดชบำรุง 11 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย ถ.ประชาสุขสันต์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 273 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ซ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ซ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ถ.,เทวาภิบาล 14, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วิทยาลัยร้อยเอ็ดเทคโนโลยี ถ.,รณชัยชาญยุทธ 24, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเมืองสีแก้ว ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านคานหัก ซ.รอ. 2020 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีรัตน์ ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดไตรรังสฤษฎ์รักขิตวัน ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดประสานศรัทธาธรรมมาภิรม ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าโคกสง่า ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองยูง ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าอุดมสามัคคี ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเล็กเบญจมประชาสามัคคีบ้านป่าม่วง ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดแสนระลึกวนาราม ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุระชัย ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดประดู่แสงธรรมวนาราม ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีไพรวัน ซ.รอ. 3044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเล็กชุมพลวนาราม ถ.,รอบเมือง 5, ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์รังสฤษฎิ์(วัดโนนเมือง) ซ.23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพระพุทธบาทร้อยเอ็ด ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโคกสูง ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านท่านครวนาราม ซ.บ้านท่านคร ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระทอง ซ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบูรพาภิราม ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกลางมิ่งเมือง ซ.ดำรงราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเหนือ ซ.เนื่องประดิษฐ์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์ศิริ ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดวิมลนิวาส ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดคุ้มวนาราม ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุวรรณาราม ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างอารมณ์ ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองจิก ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบึงพระลานชัย ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าเรไร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเวฬุวัน ถ.,เทวาภิบาล 13, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดธรรมวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกอนประชาราม ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านดงลาน ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระแก้ว ถ.เสนาเริ่มคิด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสาเกตนคร ถ.,รณชัยชาญยุทธ 25, ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่าใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1076 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีทองไพบูลย์วราราม(วัดเหล่าสมบูรณ์) ซ.232 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎรอุทิศ ซ.232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองพุก ซ.อบจ. รอ. 1076 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม ซ.2045 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองหญ้าม้า ซ.2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหัวแฮด ซ.232 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านป่าบาก ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านรอบเมือง ซ.215 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.อบจ. รอ. 1078 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านขอนแก่นใต้ ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเปลือยใหญ่ ซ.214 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระพังทอง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศิลามงคล ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแก่นทราย ซ.214 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองคูขาด ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดผันทนาราม ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณสวัสดิ์บ้านแมต ซ.รอ. 3056 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพรหมรังสฤษดิ์ ซ.รอ. 3056 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าจอมคำสิงห์บ้านเหล่ากา ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสะอาดสมบูรณ์ ซ.รอ. 3056 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสวาทอารมณ์ ซ.รอ. 3056 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านโนนสว่างวัฒนพฤกษาราม ซ.รอ. 3033 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอุบลนิวาส ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุนทรนิเวศน์บ้านซ้ง ซ.215 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดปราสาทธรรมทาน ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดไตรนิคม ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโนนสำราญ ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดปราสาทศรีศัทธาธรรม ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.รอ. 3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดธัญญาวาส(วัดบ้านเล้า) ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดแจ่มอารมณ์บ้านสงยาง ซ.214 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเทพวารินทร์ ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง