ค้นพบจำนวน 158 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคูขาด ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อใหญ่ ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบกพร้าว ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมัน ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสกภารา ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนราษี ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนทอง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ายาว ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลือย ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอัมพวัน ซ.มค. 2029 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดหนองหญ้าปล้อง ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ซ.มค. 2029 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดหนองทุ่ม ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหนองตูบ ซ.มค. 2020 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดป่าสรญาณมุนี ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านพงโพด ถ.แจ้งสนิท ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดแสงสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. 3106 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดหนองแก ซ.อบจ. 3106 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดขวัญเมืองระบือธรรม ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านซำแฮด ถ.สุขาภิบาล 12 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดเหล่าโพธิ์โพธิ์ทอง ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบรบือสราราม ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดสุคันธาวาส ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดโนนทัน ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดหนองจิก ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดวังปลาโด ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดสมสนุก ซ.219 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านซองแมว ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดมังคลาราม ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดพัฒนารามหนองกุงสว่าง ซ.รพช. มค. 3136 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอัมพวนาราม ซ.รพช. มค. 3136 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดหัวหนอง ซ.รพช. มค. 3136 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดเหล่ากา ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดจันทรประดิษฐ์ ซ.219 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดสองห้อง ซ.มค. 3002 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดดู่โนนเกษตร ซ.219 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านดงมัน ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดศรีสง่าบ้านโศกภารา ซ.มค. 3035 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดสุวรรณาราม ซ.มค. 1002 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดศรีสง่า ซ.มค. 3035 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านม่วง ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านดอนพยอม ซ.219 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดดอนกู่สามพันค่า ซ.รพช. มค. 3033 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดมณีวรรณ ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านแก่นเท่า ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดเหล่ายาว ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านโนนแดง ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านห้วยทราย ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดโพธิ์ศรี ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดดอนกลางวนาราม ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหนองคูขาด ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหนองขาม ซ.มค. 4022 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านโนนราษี ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านฝาง ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหนองคูใหญ่ ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหัวนาไทย ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดยางทรงวราราม ซ.มค. 3002 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอรัญญาวาส ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหลาใหญ่ ซ.มค. 4007 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดป่าหนองตุหนองแวง ซ.อบจ. 3082 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหนองแวง ซ.มค. 3002 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดป่าชัยมงคล ซ.อบจ. 3082 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบัวมาศ ซ.มค. 3002 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหัวขัว ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดหนองขาม ซ.มค. 4007 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านศาลา ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดมงคลสามัคคี ซ.มค. 4007 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอัมพวันโนนทอง ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ซ.มค. 2029 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านพงโพด ถ.แจ้งสนิท ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนอนุบาลบรบือ ซ.อบจ. 3106 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบรบือ ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหนองจิก ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านวังปลาโด ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านภูดิน ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านวังไฮ ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.มค. 4007 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านซองแมว ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านสองห้องฮองน้อย ซ.มค. 3002 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านดงมัน ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ซ.219 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโสกภารา ซ.รพช. มค. 3033 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง