ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยยาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
วัดโนนสวรรค์ศิลาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสุนทราราม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่านาสำราญ ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสามัคคีธรรม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีรัตนวนาราม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าวุฑฒาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีสมบูรณ์พัฒนาราม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดกุงศรีสันติยาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถาวรมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดชัยศรีวราราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสระแก้ว ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดไทรคำ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดกลางวนาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดมณีชัชฎาราม ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านคอกวัว ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านผาสุก ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยโนนป่าซาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยบ้านห้วยยาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400-2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง