ค้นพบจำนวน 124 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยยาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมศักดิ์พัฒนา ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พวยเด้ง ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินตลาด ตำบลโนนสะอาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มสุข ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 391 ถ.ประชาอาสา ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถวิลคงคาวนาราม ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถ้ำข้าวสาร ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดโนนสวรรค์ศิลาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสุนทราราม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่านาสำราญ ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสามัคคีธรรม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีรัตนวนาราม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าวุฑฒาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีสมบูรณ์พัฒนาราม ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดกุงศรีสันติยาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถาวรมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถ้ำผาสวรรค์ ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดอุดรบรรพต ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดโพธิ์ชัย ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดเขาสามัคคีธรรม ซ.2400 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดอุทัยบรรพต ซ.2400 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดชัยศรีวราราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีนิลวนาราม ซ.2400 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสระแก้ว ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดไทรคำ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดกลางวนาราม ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดมณีชัชฎาราม ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดไชยทอง ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดเทพศิรินทร์พัฒนา ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าบ้านห้วยโจด ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสันติธรรมมาวาส ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถ้ำหาดนิมิตร ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสว่างชัยศรี ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดไชยศรียาราม ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าท่าช้างคล้อง ซ.2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีเจริญธรรมวนาราม ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าสระจันทร์ ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริธรรมารัตนนุสรณ์ ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสุขทวีคูณ ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสว่างเกาะแก้ว ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสมศักดิ์พัฒนาราม ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริจอมมณี ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่านิมิตรอุดมพร ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดวินัยสังวรณ์ ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าเจริญสุข ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดห้วยไคร้ศรัทธาธรรม ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าไพรวัลย์ ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าหนองตานา ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดห้วยไคร้พัฒนาราม ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดนาคหงษา ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศรีสำราญ ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดทรงธรรม ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริมงคล ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดประจักษ์วนาราม ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดราษฎร์บำรุง ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดธุดงคสถาน ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดจอมทองคึมน้ำเกลี้ยง ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านผาสะนา ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านเพิ่ม ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านปากซำกกค้อ ซ.2400 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านคอกวัว ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ซ.2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหัวขัว ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านพวยเด้ง ซ.2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านดงน้อย ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านผาขาว ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านแสนสุข ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง