ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใหม่พัฒนา ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง ถ.แยกภูหลวง-โนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดป่าภูหลวงวิทยาราม ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดสามัคคีธรรม ซ.ลย. 3174 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดม่วงไข่ ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดป่าบ้านหนองเขียด ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีแก้ว ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดไพรสนท์พัฒนาราม ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดชุมแสง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดดอนสวรรค์ ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดโนนสว่าง ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดนาซำเจริญ ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีสะอาดวารี ซ.ลย. 3158 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีอุบลวนาราม ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดดอนหอพัฒนาราม ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดสันติธรรมาราม ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดโพธิ์บัง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดโนนทองสามัคคีบ้านฟากเลย ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดดอยวิเวกวนาราม ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดป่าพัฒนาราม ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดสวนอัมพวัน ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีภูมิพัฒนา ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดตาลเดี่ยว ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีอรุณ ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดโนนสูง ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดวังมนพัฒนาราม ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดเวฬุวัน ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดโคกหนองแห้วพัฒนาราม ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดป่าบ้านไร่สุขสันต์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดสันติสุขาราม ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีอรุณ ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดศรีสะอาด ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
วัดเกาะวังเสื้อแดง ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซ.ลย. 3174 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านหนองเขียด ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านอุ่ม ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านฟากเลย ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านนาดินดำ ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านสวนปอ ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยบ้านนามูลตุ่น ซ.ลย. 2038 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยบ้านห้วยสีเสียด ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยศรีอุบล ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีอนามัยบ้านเลยวังไสย์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
ที่ว่าการอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สำนักทะเบียนอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีโทรคมนาคมภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
น้ำตกเพ็ญพบใหม่ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
น้ำตกตาดกกทับ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016-2250 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง