ค้นพบจำนวน 95 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน 200 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไฮ ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำเมย ต.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลศรีธาตุ 252 ถ.สมศิริ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรัทธาธรรม ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดบ่อน้ำศรีวิลัย ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดภูวังทอง ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดบัพพโตศิลาอาสน์ ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าโป่งคอม ซ.2393 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีสว่างรัตนาราม ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีสว่าง ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดบูรพามังคลาราม ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าพอก ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์ชัย บ้านโปร่ง ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโนนสวรรค์ ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดราษฎรสามัคคีธรรม ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์ศรีแก้ว ซ.2239 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดมัคคราราม ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าอุดมบำเพ็ญเพียร ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศิริมงคล ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดรุ่งอรุณวราราม ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าพรศรีวิปัสสนา ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์ชัย ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีสว่างบรมสุข ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่ากุดน้ำใส ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีแก้วอัมพวัน ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดสว่างบรมนิวาส ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีธาตุประมัญชา ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโนนตาล ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา ซ.2023 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดสระแก้ว ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์ศรีสำราญ ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าอรัญญาวิเวก ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดชัยภูมิ ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดแสงจันทร์วราราม ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านคำบอน ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง ซ.2393 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนคำกุงประชานุกูล ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านคำเมยวิทยาคม ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ซ.2023 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโปร่ง ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์ ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกข่า ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านกอก ซ.2239 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านนายูง ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกศรี ซ.สุขาภิบาล 9 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ซ.ศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสมดี ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง ซ.2023 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนชุมชนจำปี ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านคำเมย ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยตาดทอง ซ.2393 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยนาเรียง ซ.2023 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านหัวนาคำ ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านโปร่ง ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านหนองนกเขียน ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยนายูง ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยศรีสง่าเมือง ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยท่าไฮ ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ซ.หลังอำเภอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ ซ.รงค์ราช ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาศรีธาตุ ซ.หลังอำเภอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุ ซ.หลังอำเภอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลอำเภอศรีธาตุ ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.2239 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
คริสตจักรนาเรียง ซ.2023 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2239-2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2393-2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023-2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2239-2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง