ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลา ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแมด ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงมะยาง ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดแมดใน ซ.อจ. 4011 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดแมดนอก ซ.อจ. 4011 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่ากุลเชฏโฐ ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดเจริญจิตร์ ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดชมพูกุดสิม ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านหนองหิ้ง ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อจ. 3024 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดหนองไผ่ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโพธิ์ศิลา ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าเลไลย์ ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอำนาจ ซ.2134 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดกุงชัย ซ.อจ. 3024 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอัมพวัน ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดไร่ขี ซ.2134 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดนาล้อม ซ.2134 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดงสีโท ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.อจ. 4011 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านกุดสิม ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจาน ซ.อจ. 3024 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านยางช้า ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านกุงชัย ซ.2134 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านไร่ขี ซ.2134 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยบ้านดอนชี ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยบ้านน้ำท่วม ซ.อจ. 46902 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยดงบัง ซ.2134 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยดงมะยาง ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยเปือยหัวดง ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
จุดประสานงานปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเทศบาลตำบลลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
พระพุทธรูปใหญ่ ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134-212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโพธิศิลา ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง