ค้นพบจำนวน 146 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระสี่เหลี่ยม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโดน ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวสุทโธ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าสามัคคีบ้านชาด ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านโนนเชือก ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดจันทราราม ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดชีชุมพร ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดนิคม ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าสะแกราษฎร์ ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดอรัญญวาส ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดศรีประชานิมิตร ซ.2170 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดท่าแกสิริมงคล ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านลี่ ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดวังโพธิ์ทอง ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดกันกง ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดยานนาวา ซ.ชย. 3089 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโนนสง่า ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดเจริญสูง ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านมะเกลือ ซ.2170 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดหนองสมบูรณ์ ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดละหาน ซ.2180 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านโป่งเกต ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดปทุมชาติ ซ.2170 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดจำปาทอง ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ ซ.201 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดทรงธรรม ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดสุวรรณคงคา ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดศิริพงษาวาส ซ.201 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดหงษ์ทอง ซ.2179 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดวังสว่าง ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าอกาลิโก ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดอัมพวัน(วัดบ้านยางเครือ) ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดเวฬุวนาราม ซ.ชย. 3038 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดสะแก ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโพธิ์ธาราม ซ.ชย. 2005 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดใหม่นาดี ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านสำโรงโคก ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดสว่างวารี ซ.ชย. 2005 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดทรายขาว ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโนนคร้อเหนือ ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าขันติธรรม ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโพธิ์ล้อม ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านหลุบงิ้ว ซ.ชย. 3038 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดคลองหว้า ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดทุ่งสว่าง ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านหนองพง ซ.201 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดชนะจินดาราม ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดเลียบน้ำไหล ซ.ชย. 2005 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดศรีวิเศษประชานิมิตร ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดสวนสว่าง ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านลูกช้าง ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดสระสี่เหลี่ยม ซ.ชย. 3038 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดหนองโสน ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าธรรมวิเวก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านหนองลุมพุก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโสกรวก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าสุทธิโกศล ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
มัสยิดดารุชซารีฟ ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนท่าแกวิทยากร ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ซ.2170 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ซ.2170 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านดอนละนาม ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนระหารเจริญวิทยา ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านละหาน ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโป่งเกต ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านตลาด ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนหนองบัวใหญ่ ซ.201 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนศรีเทพบาล ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนอนุบาลสรรพกิจโกศล ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านวังเสมา ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านเดื่อ ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาการ ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านยางเครือ ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านห้วย ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ซ.ชย. 3038 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองโดน ซ.ชย. 2005 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง