ค้นพบจำนวน 159 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเจริญ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมือดแอ่ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพวง ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหัน ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคนทา ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนศรีสง่า ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเหม่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำวัวแดง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองจันลา ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสะอาด 184 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโนนศรีสง่าธรรมรังษี ซ.ยส. 4004 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบ้านคลองเตยศรคำธรรมสาธิต ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีธงชัย ซ.ขก. 3010 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสะพุงเหนือ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสวรรค์ ซ.รอ. 4031 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเวฬุวันวราราม(วัดน้อย) ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าศิลาทอง ซ.ขก. 4044 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเขารุ่งพุทธธรรม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าไทรงาม ซ.2359 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดนาเจริญ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพ่วงสว่างอรุณ ซ.มค. 4019 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพนังม่วงวราราม ซ.รอ. 2016 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสามัคคีธรรม ซ.ชย. 4008 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดรัตนคงคาราม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีลาธรรม ซ.รพช. รอ. 3127 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าเขาน้อย ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโพนทอง ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบูรพาคนฑาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดหนองแวงเวฬุวันวนาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าเทพนิมิตรดำเนิน ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดชิโนรสวิศยาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดราษฎร์ดำเนิน ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโสภณศาลาวาส ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบ้านห้วยม่วง ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดถ้ำวัวแดง ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโนนเก่าใหญ่ ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเทพประทานพร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดคำศิลาวนาราม ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพนังศิลาวนาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดดาวเรือง ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าบ้านนาเจริญ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดลุมพีนี ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศาลาวรรณ์บ้านหนองหอย ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบ้านหนองหญ้าปลอง ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศิริคงคาวนาราม ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพนังโสภาราม ซ.ชย. 4043 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสมพร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสว่างวนาราม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดอุดรนพพาลัย ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดอุดรพร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่านาทุ่งใหญ่ ซ.ชย. 4043 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสุวรรณ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าสระแก้ว ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเป่าสุริยวงศ์วนาราม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศาลาลอย ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสมสะอาด ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโนนสว่างธรรมมาราม ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดหนองบัวแดงวนาราม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าสันติธรรม ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบุญธรรม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดราษฎร์บูรพาราม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดชัยภูมิพิทักษ์(วัดผาเกิ้ง) ซ.2159 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าศิลาวิเวก ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าศิลามหาธาตุ ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเลิศประดิษฐ์ ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ซ.ยส. 3001 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยามประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า ซ.ขก. 3010 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก ซ.23 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนางแดด ซ.ชย. 4008 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ซ.อบจ. 3298 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านท่าวังยางควาย ซ.2387 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยหัน ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโคกสง่า ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโสกรัง ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนชุมชนหนองบัวแดง ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านลาดใต้ ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง