ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละลมกลาง ตำบลละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตราว ตำบลดงรัก ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะแบง ตำบลห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกหลัก ตำบลห้วยตามอญ ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซร์สเบาว์ ตำบลดงรัก ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซร์ไปร์ ตำบลไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเดา 108 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดนกยูง ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดละลม ซ.ศก. 4035 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดถาวรนิมิตสถิตสีมาราม ซ.ศก. 4035 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดนามวิจิตร์ตะเคียนราม ซ.ศก. 4035 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดเนินสว่างเทพศิลาราม ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโคกใหญ่ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านธาตุ ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดศิลาอาสนาราม ซ.2201 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดตะแบง ซ.รพช. ศก. 3232 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดถ้ำสระพงษ์ ซ.2341 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโพธิ์ทอง ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านทุ่งหลวง ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดเทพนม ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดสว่างหินกอง ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดสนพัฒนาสามัคคี ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านนาตราว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านโนนจำปา ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดเขาพลาญเพชร ซ.ศก. 4001 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดถ้ำศรีสุวรรณ์ ซ.ศก. 4001 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านแซรสะโบว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดวนาสวรรค์ ซ.2341 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดไพรพัฒนา ซ.2341 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านนกยูง ซ.ศก. 2046 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านละลม ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ซ.ศก. 3035 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ซ.ศก. 4035 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนละลมวิทยา ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสะเดา ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ซ.รพช. ศก. 3232 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนทุ่งหลวง ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านศาลา ซ.2341 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสน ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านนาตราว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านจำปานวง ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านไทยถาวร ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนวนาสวรรค์ ซ.2341 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ซ.ศก. 4001 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านละลมกลาง ซ.ศก. 3035 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยตำบลตาวัง ซ.2201 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านพยอม ซ.ศก. 4035 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยตำบลสะเดา ซ.2201 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านโคกตาล ซ.2341 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านโคกหลัก ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านนาตราว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านแซรสะโบว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านไพรพัฒนา ซ.2341 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูสิงห์ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูสิงห์ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลภูสิงห์ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2157-2341 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง