ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมากแก้ว ตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสังข์ ตำบลศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาพรม ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากกเขียบ ตำบลธาตุ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ้าทุ่ง ตำบลทุ่งสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านเจ้าทุ่ง ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านเพือยพุ่ม ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านน้ำท่วม ซ.220 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านทางสาย ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านธาตุ ซ.220 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดนิคมห้วยคล้า ซ.ศก. 3008 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านหนองแคนวนาราม ซ.ศก. 3008 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านกะเอิน ซ.220 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านบุสูง ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านขุมคำ ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดวารีศิราราม ซ.ศก. 3023 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านหนองแคน ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดโพนยาง ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดนิวาสสุวรรณาราม ซ.ศก. 3023 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านดวนใหญ่ ซ.ศก. 3023 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดจันทร์ประชานิมิตร ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดราษฎร์ทรงธรรม ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดกบิลนิมิตร ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านหนองทุ่ม ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดบ้านทุ่ง ซ.ศก. 3023 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดหนองสังข์ ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
มัสยิดวังหิน ซ.ศก. 3257 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ซ.ศก. 3008 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) ซ.220 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ซ.220 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านกะเอิน ซ.220 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนอนุบาลวังหิน ซ.220 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ซ.ศก. 3023 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านขุมคำ ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ซ.ศก. 3008 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านโพนยาง ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ซ.220 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านตีกา ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านทุ่ง ซ.ศก. 3023 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านเจ้าทุ่ง ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านหนองหมากแก้ว ซ.ศก. 3008 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยตำบลธาตุ ซ.220 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยโพนยาง ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านดวนใหญ่ ซ.ศก. 3023 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านหนองตาพรม ซ.ศก. 3057 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังหิน ซ.220 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
ที่ว่าการอำเภอวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหิน ซ.220 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
วัดดอนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง