ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตองปิด ตำบลตองปิด ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูบ ตำบลคูบ ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนงาม ตำบลรุ่งระวี ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขิน ตำบลเขิน ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดน้ำเกลี้ยง ซ.ศก. 3012 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองโสน ซ.ศก. 3012 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านละเอาะ ซ.ศก. 3012 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านขี้เหล็ก ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าอุดมธรรมรังษี ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองนาเวียง ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสว่างวารีรัตนาราม ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดทุ่งสว่าง ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเวาะ ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองแลง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสบาย ซ.2360 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหัวบัว ซ.221 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดแสงจันทร์ ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเขิน ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านกุดผักหนาม ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ซ.ศก. 3012 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ซ.ศก. 3012 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ซ.ศก. 3012 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านละเอาะ ซ.ศก. 3012 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองบาง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยตองปิด ซ.ศก. 3012 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยคูบ ซ.2360 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยละเอาะ ซ.ศก. 3012 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านโนนงาม ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านเขิน ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำกลี้ยง ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง